Air Ghleus - Dòighean Eile

Tha sgoilearan Mhuilinn Dhaibhidh air innealan-ciùil a thaghadh, ach tha taic a dhìth orra. Taghadh bhon phrògram Air Ghleus.

Tha na sgoilearan ag ionnsachadh nan òran agus a' dèanamh atharrachaidhean beaga air na facail agus na fuinn. Saoil am bi iad deiseil airson a dhol air àrd-ùrlar ann an ùine ghoirid?

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from