Seudan a' Chuain - Art MacCarmaig

Art MacCarmaig a' seinn "Fàilte don Eilean Sgitheanach", bhon phrògram Seudan a' Chuain.

Chaidh na prògraman a chlàradh aig cuirm-chiùil beò a chaidh a chumail san Old Fruitmarket ann an Glaschu mar phàirt de Fhèis Celtic Connections. Chaidh a chraoladh san Fhaoilleach 2010 mar phàirt de Bhliadhna nan Òran.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from