10/02/2017

Dà uair a thìde de shàr cheòl is còmhradh cuide ri Iain Mac 'ille Mhìcheil, a' craoladh beò à stiùdio a' BhBC ann an Glaschu. An t-seachdain-sa, bidh Iain a' cur fàilte air Iain Tormod MacDhòmhnaill às na Hearadh. Tha Iain Tormod ag obair na Oifigear Reic is Ionmhas, aig Comhairle nan Leabhraichean.
A bharrachd air an ùidh mhòr a th'aige ann an leabhraichean de gach seòrsa, tha e a' còrdadh ris a bhith togail dhealbhan, agus a bhith rannsachadh eachdraidh nan Gàidheal ann an Ameireaga. Tha siubhal cuideachd a' còrdadh ri Iain Tormod, agus chuir e seachad ùine air Kibbutz ann an Israel aig aon àm.
Cluinnidh sinn a chuid sheanchas, agus ceithir de na roghainnean ciùil pearsanta aige. A bharrachd air a sin, bidh measgachadh math de cheòl is òrain air a thaghadh dhuinn le Iain fhèin, a' toirt a-steach cuid de na guthan 'Country' is fheàrr a th'ann.
Two hours of chat and music with John Carmichael broadcasting LIVE from the BBC studios in Glasgow. John welcomes John Norman MacDonald as his special guest. John Norman hails from Harris and works in Glasgow with The Gaelic Books Council. He enjoys reading and photography and is interested in the history of the Gaels in America. He also enjoys travelling and spent some time on a Kibbutz in Israel some time ago. During the show he will reveal his 4 favourite pieces of music which will complement John's own playlist of exceptional music full of old classics and newly released songs.

Release date:

13 days left to listen

2 hours

Last on

Fri 10 Feb 2017 21:00

Iain Mac'illeMhìcheil agus Iain Tormod MacDhòmhnaill

Iain Mac'illeMhìcheil agus Iain Tormod MacDhòmhnaill