iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 1

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 1

Episode 1 of 10

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 29 August 2014

Tha Domhnall Iain agus am Plaosgan a' dol a dhèanamh feum agus a' dol a thòiseachadh air Mobile Gaelic Unit le bhan a gheibh iad bho Mhurchadh Ruadh. 'S iomadh car agus toinneamh a thig dhan iomart agus cluinnidh sinn a h-uile gin dhiubh thairis air seachd seachdainean agus sinn a' cluinntinn mar a tha dol dhaibh.

'S e sgeulachd tha seo à leabhar Dhonnchaidh MhicGillIosa, Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile a chaidh fhoillseachadh le CLÀR agus am pròiseact Ùr-Sgeul ann a 2013. Thug Donnchadh cruinneachadh eile de sgeulachdan goirid, Tocasaid 'Ain Tuirc, a-mach leis an aon fhoillsichear ann an 2004. 'S ann às a' Chnoc Àrd ann a Nis a tha Donnchadh agus chaidh e a dh'Oilthigh Obar Dheathain. 'S ann a Lunnainn a tha e air na leth-cheud bliadhna mu dheireadh de shaoghal a chuir seachad agus 's e obair gàirnealaireachd ris a bheil e. Tha na caractaran agus a' chainnt a th'anns na sgeulachdan aige cho breàgha air an dealbh aige, le beartas nach eil gann, agus nan tlachd dhan chluais. Tha Leòdhas, a tìr agus a muinntir, a' sùghadh às an sgrìobhadh aige.

Tha facail na h-earrainn seo den sgeulachd rin leughadh aig clar.org.uk fhads a tha an sgeulachd ri fhaighinn air iplayer a' BhBC. Faodaidh sibh a bhith a' leughadh na sgeòil fhads a tha sibh ag èisteachd ri Donnchadh ga h-innse!

  • Donnchadh MacGillÌosa

    Donnchadh MacGillÌosa

    Còraichean @ CLÀR/Ùr-Sgeul

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss