Episode 13

Image for Episode 13Not currently available on BBC iPlayer

Gun Sgot?, Series 2 Episode 13 of 14

Duration: 58 minutes

Ann am prògram le cuid den chraic 's den cheòl a b' fheàrr san t-sreath, bidh Derek MacAoidh a' cur fàilte air cleasaichean cliùiteach, deagh sheinneadairean agus luchd-tadhail spòrsail. Am-measg an luchd-ciùil bidh Willie Campbell, Ashton Lane, Macanta agus The Dirty Beggars, agus an luib a' chòmhraidh bidh na cleasaichean Graeme Rooney agus Debbie NicAoidh.

Cuiridh sinn aithne as ùr air farpaisich a bha na b' fheàrr na cuid eile agus cuiridh Derek nar cuimhne cho sònraichte sa bha na deochan annasach a dheasaich Mairead Hamilton dhaibh uile. Tha an t-sreath air a stiùireadh le Mìcheal Hines agus air a riochdachadh airson Sealladh le Mòrag Stiùbhart.

The best of entertainment, craic and great music are guaranteed in the Gun Sgot pub.

In the first of two compilation shows, host Derek MacKay introduces highlights from the series and revisits the craic and music with guests and punters. Music snug acts include Willie Campbell, Ashton Lane, Jemma Tweedie, Macanta, Marcus Bonfanti and The Dirty Beggars, and special guests include Graeme Rooney, Sean Batty, Debbie MacKay and Keith Partridge.

Quiz highlights will feature winners and losers, and include a reminder of some of the best cocktails made by resident mixologist Mairead Hamilton.

Credits

Presenter
Derek Mackay

Broadcasts

Coimhead a-rithist: Willie Campbell

Image for Willie Campbell - Time Stood Still

Watch again: Willie Campbell

Na criomagan gu lèir bhon t-sreath

Ashton Lane - One Kiss Later

All clips from the series.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss