iPlayer Radio What's New?
Image for An t-Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An t-Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 15 June 2014

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm agus an leughadh a leanas:

Salm 72: 12-14 air fonn Torwood agus 's e Ruairidh Caimbeul a tha os cionn na seinn le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chrois ann an Nis.
Salm 23: 1-2 air fonn Free Church agus 's e Aonghas Dòmhnallach a tha os cionn na seinn le taic bho choitheanal Seamanaraidh na h-Eaglaise Saoire ann an Steòrnabhagh.
Salm 119: 105-107 air fonn Moravia agus 's e Seonaidh Ailig MacLeòid a tha os cionn na seinn le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Uige, an Eilean Sgitheanaich.

Leughadh : Galàtianaich 3: 1-14
Ceann-teagaisg: Galàtianaich 3: 6 & 10
Tha Mgr MacLeòid na mhinistear air coitheanal Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt san Eilean Sgitheanach. Ghluais e fhèin agus an teaghlach à Glaschu dhan Eilean Sgitheanach. Bha Mgr MacLeòid roimhe sin na mhinistear air coitheanal Phartaig agus coitheanal an Oib sna Hearadh. Buinidh Mgr MacLeòid, a rugadh ann an 1968, do Bhail' Ailein, ann an sgìre nan Loch, an Eilean Leòdhais. Tha e pòsta aig Isobel a thogadh an Òrasaigh, baile beag bòidheach ann an sgìre na Pàirce, ann an Leòdhas, agus tha ceathrar chloinne aca.

  • An t-Urr Murchadh A MacLeòid

    An t-Urr Murchadh A MacLeòid

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss