Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An t-Òranaiche

Anns a' phrògram seo, tha an t-Ollamh Dòmhnall Meek a' toirt fiosrachadh seachad mun leabhar, An t-Òranaiche. Cluinnear an Dotair Ailean Dòmhnallach a' seinn Am Bata Buidhe, Anna Nic na Ceardaich a' gabhail An t-Eilean Uain' Ìleach agus Fios Chun a' Bhàird, Art MacCarmaig le Horo Cha Bhi Mi Gad Chaoidh Nas Mo agus Gibby MacPhàil le Fuirich a Ribhinn.

A' cumail taic-ciùil ris na clàraidhean aig Anna Nic na Ceardaich, tha Dòmhnall Seathach. Is i Ingrid NicEanruig a thug an taic don chlàradh aig Art MacCarmaig. A' leughadh tha Calum Ros agus Seumas Mac an t-Sagairt.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 11 May 2014 10:00