iPlayer Radio What's New?
Image for An t-Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An t-Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 11 May 2014

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm agus an leughadh a leanas:
Salm 119: 41-42 air fonn St David agus 's e an t-Urr Niall Seathach a tha os cionn na seinn.
Salm 119: 63-64 ar fonn Torwood agus 's e Calum Moireasdan a tha os cionn na seinn. Chaidh an t-seinn a chlàradh ann an Eaglais Shaor nam Manach Liath ann an Inbhir Nis.

Leughadh: Eabhraidhich 5: 1-14
Ceann-teagaisg: Eabhraidhich 5: 11

Rugadh 's thogadh an t-Urr Coinneach Stiùbhart ann an Griomasaigh, Uibhist a Tuath agus thàinig atharrachadh spioradail na bheatha nuair bha e ochd bliadhna deug.
Fhuair e foghlam ann an Bun-sgoil nan Ceallan agus Sgoil Phaibeil an Uibhist, Sgoil MhicNeacail an Leòdhas agus, an dèidh sin, ann an Oilthigh Ghlaschu agus Colaiste na h-Eaglaise Saoire an Dùn Èideann. Tha e pòsta aig Anna à Garrabost san Rubha agus tha còignear chloinne aca.
Tha Mgr Stiùbhart na mhinistear air coitheanal Eaglais nan Clèireach Ath-Leasaichte ann an Glaschu. Bha e roimhe sin na mhinistear air coitheanal Eaglais Shaor Dowanvale ann am Partaig, Eaglais Shaor Steòrnabhaigh, Eaglais Shaor Toronto agus Eaglais Shaor Sgalpaigh.

  • An t-Urr Coinneach Stiùbhart

    An t-Urr Coinneach Stiùbhart

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss