Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sàr Obair nam Bàrd Gàidhealach

Tha Raghnall MacIlleDhuibh a' taghadh bàrdachd agus òrain às a' chruinneachadh aig Eòin MacChoinnich.

Cluinnear Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a' seinn Cabarfeidh, Uilleam Mac Mhathain le Ged is Socrach Mo Leaba, Mairead Callan le Banais Chiostal Odhair, Mairi Nic a' Ghobhainn le Òran Don Phrionnsa Tearlach, an còmhlan Cliar le Cumha Choire Cheathaich agus Art MacCarmaig le Òran do Iain Breac MacLeòid. A' leughadh, bidh Fearchar MacIllinnein agus Calum Ros.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 27 Apr 2014 10:00