Episode 14

Image for Episode 14Not currently available on BBC iPlayer

Eòrpa, Series 21 Episode 14 of 16

Duration: 30 minutes

A-nochd bi Eòrpa ag aithris à Serbia far a bheil na h-àireamhean de thachartasan droch-dhìol san dachaigh an aghaidh boireannaich agus fir ag èirigh, agus cuideachd bhon t-Suain agus suidheachadh fògarraich Shiria.

Eòrpa reports from Serbia, where incidents of domestic abuse for both men and women are on the rise, and also from Sweden and the plight of Syrian refugees.

 • Fògarraich anns an t-Suain

  Tha mu thrì bliadhna ann a-nis bho thòisich an cogadh ann an Syria agus anns an ùine sin, tha na milleanan dhaoine air teicheadh bhon dachannan.  Tha a’ mhòr-chuid aca fhathast anns an dùthaich fhèin, no anns na dùthchannan timcheall air Syria, ach tha na mìltean air a bhith a’ feuchainn ri faighinn gu sàbhailteachd anns an Roinn-Eòrpa agus chan eil dùthaich anns an Aonadh Eòrpach cho fosgailte ri na fògarraich sin ris an t-Suain.  

 • Refugees in Sweden

  Around three years have passed since war began in Syria and in that time, millions have fled from their homes. Most of them are still in their own country or in the countries surrounding Syria, but many are trying to get safety in the European Union and there is no country as open to refugees as Sweden. 

 • Fòirneart ann an Serbia

  Tha a h-uile dàrna boireannach ann an Serbia air fòirneart san dachaigh fhulang co-dhiù aon turas nam beatha, a rèir sgrùdaidh.  Chaidh an dochann, neo tha iad air fòirneart saic-eòlach, feise, neo eaconamach fhulang.  Tha an àireamh a tha a’ bàsachadh ri linn fòirneart san teaghlach air èirigh cuideachd.  Chaidh aithris gun do chaill 76 neach agus ceathrar phàisde am beatha an-uiridh.  Tha Eòrpa ag aithris à Serbia son faighinn a-mach carson a tha na h-àireamhan cho àrd.

 • Domestic violence in Serbia

  Every second woman in Serbia has suffered a form of domestic violence at least once in their lifetime, be it physical, psychological sexual or economic violence, according to research.   The number of people dying as a result of domestic violence is also increasing.  It was reported that 76 adults and four children lost their lives last year.  Eòrpa reports from Serbia to find out why domestic violence is so prevalent there.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss