Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Còmhla ri Iain Mac'ille Mhìcheil

Dà uair a thìde de cheòl is còmhradh math beòthail cuide ri Iain Mac 'ille Mhìcheil, a' craoladh beò à stiùdio a' BhBC ann an Glaschu. Bìth Iain a' cur fàilte an t-seachdain-sa air Catriona Gibb, agus a bràthair Kerr, a tha nan dithis a' fuireachd ann an Glaschu. Tha Catriona anns a' cheathramh bliadhna ann an Oilthigh Ghlaschu far am bheil ì leughadh psych-eòlais. Cheumnaich Kerr an uiridh, agus tha e nise 'g obair aig DASG (Data Airson Stòras na Gàidhlig) aig an Oilthigh. Cluinnear dà roghainn ciùil pearsanta bho'n dithis aca, agus mar is àbhaist bìth sàr mheasgachadh de sheinneadairean is còmhlain aig Iain fhèin. Sin bho Americana gu folk is Country & Western, nam measg seann òrain agus cuid a tha buileach ùr air an clàradh.
John Carmichael brings you a warm and lively wind-down listen, at the end of the week. This week John chats to brother and sister Catriona and Kerr Gibb from Glasgow who live in Glasgow. Catriona is in fourth year in Glasgow University studying Psychology while Kerr works at the same university with DASG (Digital Archive of Scottish Gaelic). They both get to choose two personal favourite songs each while John, as usual, selects a variety of music from traditional country and western stars to Americana, Folk music to some of the best contemporary singer songwriters.

Release date:

2 hours

Last on

Fri 7 Mar 2014 21:00