Episode 12

Image for Episode 12Not currently available on BBC iPlayer

Eòrpa, Series 21 Episode 12 of 16

Duration: 30 minutes

A-nochd bi Eòrpa ann a ceann a tuath Chìoprais far a bheil marsantachd dhaoine bitheanta, agus cuideachd Venice far a bheil iarratas ann airson reifreann airson neo-eisimeileachd.

In this programme, Eorpa visits northern Cyprus, where human trafficking is commonplace, and also examines growing calls for an independence referendum in Venice.

 • Cùiltearachd dhaoine ann an Cìopras a tuath

  Bidh daoine a’ fàgail tìr an àraich airson iomadach adhbhar – a’ coimhead gu beatha nas fheàrr ann an suidheachadh às ùr. Tha cùiltearachd dhaoine air a bhith na thrioblaid air feadh na Roinn Eòrpa airson bliadhnaichean - a bharrachd air an sin, thathar a tomhas gu bheil nam mìltean mòra mhnathan air an goid air falbh bhon dachannan is gu bheil iad an-sàs ann an gnìomhachasan eadar-dhealaichte an aghaidh an toil. Chan eil laghan agus riaghaltasan aca ann an Ceann a Tuath Chìopras a thaobh a bhith cùiltearachd dhaoine. Saoil ciamar thathas a’ dèiligeadh leis an seo - agus dè th’ anns an amharc? Tha Anne Lundon ag aithris à Cìopras a Tuath.

 • Human trafficking in North Cyprus

  People leave their country of origin for many reasons – looking for a better life in a new location. People trafficking has been a problem all over Europe for years – in addition to this they estimate that thousands of women have been trafficked from their homes and they are involved in different industries against their will. There are no laws and rules in north of Cyprus to deal with trafficking people. How are they dealing with this and what is on the horizon? Anne Lundon reports from north Cyprus.

 • Neo-eisimeileachd ann an Venice

  Fhad 's a tha muinntir na h-Alba a' dèanamh deiseil airson referendum air neo-eisimeileachd, tha cuid de mhuinntir sgìre Venice iad fhèin ag iarraidh briseadh air falbh bhon Eadailt. Le eachdraidh de chòrr is 1,000 bliadhna aca mar dhùthaich fa leth ro 1797, tha mòran dhen bheachd gu bheil iad a' pàigheadh cus ann an cìsean agus nach eil iad a' faotainn seirbheisean bhon staid a tha ma gu leòr. A-rèir aon phàipear-naidheachd, tha taic airson neo-eisimeileachd a-measg an t-sluaigh aig 70%, ach tha luchd-iomairt Indipendenza Veneta a' tomhas gu bheil e nas fhaisge air 30%.

 • Independence in Venice

  As the people of Scotland prepare for a referendum for independence, many people in Venice want to break away from Italy. With a history of being an independent nation for 1,000 years before 1797, many are of the opinion that they pay too much in taxes and they do not receive services from the state that are good enough. According to one paper, 70% of the population support independence, but the campaigners  Indipendenza Veneta believe that this figure is closer to 30%.

Broadcasts

Gallery

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss