More than a Hobby/Seachad air Cur-seachad

Image for More than a Hobby/Seachad air Cur-seachadNot currently available on BBC iPlayer

Trusadh, Series 6 Episode 5 of 18

Duration: 1 hour

Tha diofar ùidhean aig a h-uile duin' againn ! Dhan chuid mhòr againn 's e rud a th'ann a tha sinn a'dèanamh corra uair nar n-ùine shaor, ach dha cuid tha e gam beò-ghlacadh gu tur. Tha an neach-leantainn science fiction, Eilidh NicGumaraid bhon Eilean Sgitheanach na Trekkie agus fìor dhèidheil air Spock - chun na h- ìre 's gu bheil i air a coltas a stèidheachadh air a' charactar fhèin, 's gu bheil i fiù 's a' cleachdadh feallsanachd Spock mar stiùireadh na a beatha fhèin.

Mar thoradh air cho dèidheil 's a tha Ally Baronowski à Hunndaidh air an Wild West, thug Ally a chur-seachad gu ìre eile nuair a thog e baile Wild West, Tranquility, na ghàrradh; agus ann an Leòdhas 's e seinn agus gu sònraichte seinn ann an Còisir Sgìre a' Bhac a tha air Murchadh MacLeòid, no Cloudy, a bheò-ghlacadh.

Coinnchidh sinn cuideachd ri Iain Gosling à Eilginn a tha cruinneachadh bhotail, agus ri Dòmhnall Dòmhnallach, no 'Dòmhnall an Eireig' mar a tha daoine eòlach air. Tha cur-seachad Dhòmhnaill a' cumail chearcan air fàs bho an 9 a bh' aige an toiseach gu 8,500 chearc gach bliadhna, 's e a-nise na obair làn-ùine.

Hobbies and interests are something that everyone enjoys! For most of us it's something we do now and again in our spare time, but for some it becomes a much bigger part of their life. Science fiction fan, Eilidh Montgomery, from Skye, is a Trekkie and a huge Spock fan - so much so that she dresses like him and has adopted his philosophy as a guide for her life.

Elsewhere, Wild West enthusiast Ally Baronowski, from Huntly, has built his very own wild west town, Tranquility, in his back garden. We also meet Donald MacDonald in Skye, otherwise known as 'Donald the Hen', whose hobby of raising hens has become a full-time job.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss