Sorry, this episode is not currently available

More than a Hobby/Seachad air Cur-seachad

Trusadh, Series 6 Episode 10 of 18

Tha diofar ùidhean aig a h-uile duin' againn ! Dhan chuid mhòr againn 's e rud a th'ann a tha sinn a'dèanamh corra uair nar n-ùine shaor, ach dha cuid tha e gam beò-ghlacadh gu tur. Tha an neach-leantainn science fiction, Eilidh NicGumaraid bhon Eilean Sgitheanach na Trekkie agus fìor dhèidheil air Spock - chun na h- ìre 's gu bheil i air a coltas a stèidheachadh air a' charactar fhèin, 's gu bheil i fiù 's a' cleachdadh feallsanachd Spock mar stiùireadh na a beatha fhèin.

Mar thoradh air cho dèidheil 's a tha Ally Baronowski à Hunndaidh air an Wild West, thug Ally a chur-seachad gu ìre eile nuair a thog e baile Wild West, Tranquility, na ghàrradh; agus ann an Leòdhas 's e seinn agus gu sònraichte seinn ann an Còisir Sgìre a' Bhac a tha air Murchadh MacLeòid, no Cloudy, a bheò-ghlacadh.

Coinnchidh sinn cuideachd ri Iain Gosling à Eilginn a tha cruinneachadh bhotail, agus ri Dòmhnall Dòmhnallach, no 'Dòmhnall an Eireig' mar a tha daoine eòlach air. Tha cur-seachad Dhòmhnaill a' cumail chearcan air fàs bho an 9 a bh' aige an toiseach gu 8,500 chearc gach bliadhna, 's e a-nise na obair làn-ùine.

Hobbies and interests are something that everyone enjoys! For most of us it's something we do now and again in our spare time, but for some it becomes a much bigger part of their life. Science fiction fan Eilidh Montgomery, from Skye, is a Trekkie and a huge Spock fan - so much so that she dresses like him and has adopted his philosophy as a guide for her life.

Elsewhere, Wild West enthusiast Ally Baronowski, from Huntly, has built his very own wild west town, Tranquility, in his back garden. We also meet Donald MacDonald in Skye, otherwise known as 'Donald the Hen', whose hobby of raising hens has become a full-time job.

Release date:

1 hour

Last on

Tue 11 Apr 2017 22:00

Credits

Role Contributor
Interviewed GuestEilidh Montgomery
Interviewed GuestAlly Baronowski
Interviewed GuestMurdo MacLeod
Interviewed GuestIain Gosling
Interviewed GuestDonald MacDonald