Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

Thuige Seo, Series 4 Episode 4 of 10

Ann an sreath ùr de Thuige Seo bidh Dòmhnall Moireasdan a' còmhradh ri Gàidheil chliùteach.
Cluinnear bho Chatriona Anna Nic a' Phì mu a beatha mar sheinneadair, bho an t-eòlaiche-inntinn Dòmhnall Macleòid mu obair an luib mhuirtearan, agus bidh Agnes Rennie a' bruidhinn air a feallsanachd mu leasachadh coimhearsnachd agus cànan.

Gheibhear iomradh bho Fhionnlagh M Macleòid mu bheatha a' brosnachadh na Gàidhlig agus bho Iain Aonghas Macaoidh mu bheatha ann an seirbheis phoblach. Cluinnear mun t-saoghal a th' aig Donaidh 'Large' Macdhòmhnaill ann an California agus, nas fhaisge air an taigh, mu cho cudromach sa tha coimhearsnachd do Mharisa Dhòmhnallach.

Bidh Maighread Stiùbhart a' mìneachadh an dàimh a th' aice ri a dualchas fhèin agus gheibh sinn a-mach dè tha gluasad Mhaoilis Chaimbeul gu bàrdachd. Agus cluinnear bho Chailean MhicGilleathain mu bhith a' rannsachadh fìon ann am Bordeaux!

In a new series of Thuige Seo, Donald Morrison will be in conversation with eminent Gaels. In this programme, Donald is in conversation with Gaelic campaigner, Fionnlagh Macleod, about his life.

Other guests in the series feature psychologist Donald Macleod, as he recollects his work with psycopaths and murderers, Agnes Rennie, talking about her ideas on community and cultural development, and John Angus Mackay discussing his life of public service.

Singer Donnie 'Large' Macdonald explains why he left Scotland for sunny California, while, closer to home, Marisa MacDonald talks about the importance to her of her own community.

Margaret Stewart talks about her deep attachment to Gaelic culture, whilst, Cailean Maclean discusses photography and wine.

Release date:

30 minutes

Last on

Fri 6 Feb 2015 19:30