Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Thuige Seo, Series 4 Episode 2 of 10

Ann an sreath ùr de Thuige Seo bidh Dòmhnall Moireasdan a' còmhradh ri Gàidheil chliùteach.
Cluinnear bho Chatriona Anna Nic a' Phì mu a beatha mar sheinneadair, bho an t-eòlaiche-inntinn Dòmhnall Macleòid mu obair an luib mhuirtearan, agus bidh Agnes Rennie a' bruidhinn air a feallsanachd mu leasachadh coimhearsnachd agus cànan.

Gheibhear iomradh bho Fhionnlagh M Macleòid mu bheatha a' brosnachadh na Gàidhlig agus bho Iain Aonghas Macaoidh mu bheatha ann an seirbheis phoblach. Cluinnear mun t-saoghal a th' aig Donaidh 'Large' Macdhòmhnaill ann an California agus, nas fhaisge air an taigh, mu cho cudromach sa tha coimhearsnachd do Mharisa Dhòmhnallach. Bidh Maighread Stiùbhart a' mìneachadh an dàimh a th' aice ri a dualchas fhèin agus gheibh sinn a-mach dè tha gluasad Mhaoilis Chaimbeul gu bàrdachd. Agus cluinnear bho Chailean MhicGilleathain mu bhith a' rannsachadh fìon ann am Bordeaux!

In a new series of Thuige Seo, Donald Morrison is in conversation with eminent Gaels. Cathy Ann MacPhee talks about her life as a singer and actor, while psychologist Donald Macleod recollects his work with psychopaths and murderers.

We hear from Agnes Rennie about her ideas on community and cultural development; from Fionnlagh Macleod on his years as a Gaelic activist, and from John Angus Mackay about a life of public service.

Singer Donnie 'Large' Macdonald explains why he left Scotland for sunny California, while, closer to home, Marisa MacDonald talks about the importance to her of her own community.

We hear from singer Margaret Stewart about her deep attachment to Gaelic culture; Myles Campbell explains what inspires his poetry and Cailean Maclean talks photography and researching wine in Bordeaux!

Release date:

30 minutes

Last on

Fri 23 Jan 2015 19:30

Credits

Role Contributor
PresenterDonald Morrison
Interviewed GuestJohn Angus MacKay