Episode 1

Image for Episode 1Not currently available on BBC iPlayer

Episode 1 of 6

Duration: 30 minutes

Tha an sreath seo a' leantainn triùir mhnathan mhinistearan a tha gu math eadar-dhealaichte. Tha Màiri NicAmhlaigh aig toiseach a slighe mar bean mhinisteir na h-Eaglais Saoire ann am Baile Dhubhthaich. Dùbhlan ùr dhi fhèin, an duine aice, Alasdair, agus an triùir chloinne le beatha ùr roimhpe anns a' mhansa.

Tha Jo Moir na bean ministeir ann an Arm an t-Saoraidh an Comar nan Allt, ach tha I cuideachd pòsda aig ministear, Stephen: beatha thrang air a roinn eadar eumalachdan paraiste le iomadach trioblaid agus iarrtasan teaghlach òg. Tha Ruth Rankin na h-oifigear ealain ann an Eaglais na h-Alba ann an Dùn Eideann. Leanaidh sinn Ruth agus I trang le dealbhan cluich, a'coimhead as dèidh a pàisde, Sophia, agus a' cur taic ris an duine aice Dàibhidh na dhreuchd.

This series follows the lives of three quite different ministers' wives. Mairi MacAulay is starting out in her role as a minister's wife in Tain. A new challenge for her, her husband Alasdair, and their three young children as they embark on a new life in the manse. Jo Moir is a minister's wife in the Salvation Army in Cumbernauld.

For Jo it's a busy life balancing the responsibilities of a demanding parish, with those of a young family. Ruth Rankin is an arts and drama officer in the Church of Scotland in Edinburgh. We follow Ruth as she juggles organising plays with her Christian youth group along with looking after her baby daughter, with supporting her husband, David, in his pastoral work.

More episodes

See all episodes from Bean a' Mhinisteir

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss