Sorry, this episode is not currently available

Caraidean 's Co-fharpaisich

Ceistean Lara Episode 24 of 26

Tha cèiliche eireachdail ag adhbharachadh sgaradh eadar an triùir nighean nuair a tha iad a' farpais airson aire. Tha an càirdeas eatorra fo strèan gus an tuig iad an droch bhuaidh a tha aige air a' bhuidheann air fa.

A handsome visitor causes a rift between the three girls when they find themselves competing for his attention. Friendships all round are strained, until the girls realise how badly it's affecting the group as a whole.

Release date:

12 minutes

Last on

Wed 26 Oct 2016 18:15

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson còmhradh a bhrosnachadh mu bhith dèiligeadh ri caraidean. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

The storyline in this episode can be used to generate discussion on managing friendships. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Mun a' phrògraim seo

Tha cèiliche eireachdail ag adhbharachadh sgaradh eadar an triùir nighean nuair a tha iad a’ farpais airson aire. Tha an càirdeas eatorra fo strèan gus an tuig iad an droch bhuaidh a tha aige air a’ bhuidheann air fad.

A handsome visitor causes a rift between the three girls when they find themselves competing for his attention. Friendships all round are strained until the girls realise how badly it's affecting the group as a whole.

Anns a’ Chlas

Faodar an sgeulachd anns a’ phrògram seo a chleachdadh airson còmhradh a bhrosnachadh mu bhith dèiligeadh ri caraidean agus rannsachadh a dhèanamh air mar a ghabhas suidheachaidhean caran doirbh, nam measg a bhith a’ dol a-mach air a chèile, a làimhseachadh.

CfE: Slàinte agus Sunnd - Eòlasan & Builean:

Na prògraman gu lèir

Na prògraman san t-sreath gu lèir

All of the programmes, including web exclusives