Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Còmhla ri Iain Mac'ille Mhìcheil

Airson am prògram mu dheireadh de'n bhliadhna, tha Iain a' toirt sùil air ais air cuid de na prògraman a chaidh an craoladh beò air feadh 2013. Cluinnidh sinn measgachadh bho dhiofar aoighean, òg is feadhainn nach eil buileach cho òg! - agus aig an robh sàr sheanchas ri ìnnse eatorra. Nam measg, Cairistiona Primrose agus Maighread Stiùbhart, Pàdraig MacAoidh, Murchadh Moireasdan, Ishi Nic Illeathainn, Coinneach MacIomhair, Flora Chaimbeul, John Norman Dòmhnallach agus Rona Lightfoot. A bharrachd air a sin, bith measgachadh math de cheòl is òrain aig Iain dhuinn mar is àbhaist, cuid dhiu sin air leth freagarrach airson ceann bliadhna.
For this special compilation programme, John introduces excerpts of some of the best moments over the last 12 months. We hear lively and warm chat and anecdotes from a mixture of guests including Christine Primrose and Margaret Stewart, Peter MacKay, Murdo Morrison, Ishi MacLean, Kenny MacIver, Flora Campbell, John Norman MacDonald and Rona Lightfoot. John will also offer a mix of warm music appropriate for this time of year.

Release date:

2 hours

Last on

Fri 27 Dec 2013 21:00