Sorry, this episode is not currently available

Episode 7

Cothrom coimhead air ais còmhla ri Mairi Anna NicUalraig air cuid dheth na còisirean a bhuannaich aig a' Mhòd ann an 2013. Bha am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann am Pàislig airson a' chiad turas riamh agus cluinnidh sinn bho na còisirean gu lèir a bha a' feuchainn anns an fharpais airson Sgiath MhicShimidh is Thulaich Bhàrdain agus Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh.

Cuideachd anns a' phrògram-sa, an cothrom blasad fhaighinn dheth gach còisir a ghabh pàirt sna farpaisean airson Sgiath Latharna agus Cuach Cuimhneachan an t-Siorram MacMhaighstir Caim.

Mary Ann Kennedy offers another opportunity to enjoy some of the successful performers from the choral competitions at the Mod in 2013.

For the first time, the Mod took place in Paisley and this programme will show all the choirs who took part in the Lovat and Tullibardine and the Margrat Duncan competitions.

The rural choirs are also represented, with a selection from each choir who took part in the Lorn Shield and the Sherrif MacMaster Campbell Memorial Quaich.

Release date:

1 hour, 30 minutes

Last on

Sat 4 Jan 2014 19:00

Credits

Role Contributor
PresenterMary Ann Kennedy