Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Fear-naidheachd gu Searmonaiche - Alasdair MacAmhlaigh ( An t-Urr.)

Dh'fhag Alasdair MacAmhlaigh obair mar neach-naidheachd aig BBC Radio nan Gaidheal agus BBC Alba anns an Ògmhios 2009 agus e a' gabhail ceum às ùr na bheatha bho bhith a' lìbhrigeadh naidheachdan gu bhith a' lìbhrigeadh an t-soisgeil. Ghluais e fhèin, a bhean Màiri, agus an triùir chloinne - Luc, Emma agus Ceit - à Dail bho Dheas ann an Nis gu baile mòr Dhùn Èidinn far an do rinn iad an dachaigh airson trì bliadhna fhad 's a bha Alasdair na oileanach ann an Colaiste na h-Eaglaise Saoire.

Bha dragh air Alasdair an toiseach a' gluasad a bhean agus a theaghlach gu tìr-mòr, gu dòigh-beatha air nach robh iad eòlach agus gu saoghal gu math eadar-dhealaichte bhon chroit ann an Leòdhas. Cha leigeadh e leas dragh a bhith air, oir cha robh iad fada gus an do dh'fhàs iad eòlach agus an saoghal ùr a' còrdadh riutha gu mòr.

Airson a' chuid as motha dhan ùine a bha e so cholaiste 's e an oileanach bu shine a bha air a' chùrs' aige. 'S e dòigh-beatha gu math eadar-dhealaichte a bha seo dha fhèin cuideachd agus aige ri tòrr obair a dhèanamh, eadar a bhith a' leughadh, a' sgrìobhadh, ag ionnsachadh agus a' searmonachadh.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 25 May 2014 10:30

Alasdair MacAmhlaigh

Alasdair MacAmhlaigh
Dh'fhag Alasdair MacAmhlaigh obair mar neach-naidheachd aig BBC Radio nan Gaidheal agus BBC Alba anns an Ògmhios 2009 agus e a' gabhail ceum às ùr na bheatha bho bhith a' lìbhrigeadh naidheachdan gu bhith a' lìbhrigeadh an t-soisgeil. Ghluais e fhèin, a bhean Màiri, agus an triùir chloinne - Luc, Emma agus Ceit - à Dail bho Dheas ann an Nis gu baile mòr Dhùn Èidinn far an do rinn iad an dachaigh airson trì bliadhna fhad 's a bha Alasdair na oileanach ann an Colaiste na h-Eaglaise Saoire.

Dragh

Dragh
Bha dragh air Alasdair an toiseach a' gluasad a bhean agus a theaghlach gu tìr-mòr, gu dòigh-beatha air nach robh iad eòlach agus gu saoghal gu math eadar-dhealaichte bhon chroit ann an Leòdhas. Cha leigeadh e leas dragh a bhith air, oir cha robh iad fada gus an do dh'fhàs iad eòlach agus an saoghal ùr a' còrdadh riutha gu mòr.

Aig a mhoine

Aig a mhoine

Caraidean ùra

Caraidean ùra
Caraidean ùra ann an Dùn Èideann airson Luc, Emma agus Ceit.

Bodach sneachda

Bodach sneachda

Dachaigh Ùr

Dachaigh Ùr
Rathad Corstorphine far an robh an dachaigh aca airson trì bliadhna.

Anns a cholaiste

Anns a cholaiste
Airson a' chuid as motha dhan ùine a bha e sa cholaiste 's e an oileanach bu shine a bha air a' chùrs' aige. 'S e dòigh-beatha gu math eadar-dhealaichte a bha seo dha fhèin cuideachd agus aige ri tòrr obair a dhèanamh, eadar a bhith a' leughadh, a' sgrìobhadh, ag ionnsachadh agus a' searmonachadh.

Anns an Eaglais

Anns an Eaglais