iPlayer Radio What's New?
Image for Cò leis a bha a' bhràiste

Listen now 20 mins

Listen in pop-out player

Cò leis a bha a' bhràiste

Duration:
20 minutes
First broadcast:
Friday 06 December 2013

Tha am prògram seo agus prògram na seachdain sa chaidh a' leantainn Freya a tha air saor-làithean ann an Arcaibh agus a' faighinn a-mach mu na Lochlannaich.

Tha i air tadhal air taigh-tasgaidh agus ged nach robh i a' tuigsinn an toiseach carson a bhathas a' cur uiread de shuim ann an nithean Lochlannach, beag air bheag tha i a' tighinn thuige agus air a beò-ghlacadh le na h-ainmean agus na sgeulachdan Lochlannach.

Anns a' phrògram seo tha i a' dol gu Maes Howe cuide ri Manus agus a mhàthair agus a' cluinntinn bhuapa mu Up Helly Aa.

An dèidh gach earrainn dhen phrògram, faighnichidh am preseantair ceistean. Dh'fhaodar iad seo a chleachdadh mar bhunait airson còmhradh clas no leigeil leis a' chloinn bruidhinn mun deidhinn ann an càraidean no ann am buidhnean.

Tha na prògraman air an dealbh gus taic a thoirt do chlann a tha ag obair a dh'ionnsaigh an dàrna ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais.

Tha notaichean tidseir le gnìomhan obrach rim faighinn aig bbc.co.uk/foghlam.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss