Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Còmhla ri Iain Mac'ille Mhìcheil

Còmhradh, craic is ceòl math tlachdmhor - gach oidhche Haoine, le Iain Mac 'Ille Mhìcheil. A-nochd bidh Iain a' cuir fàilte air aoighean sònraichte a tha an-diugh a' fuireach thall thairis - Cathy Anna Nic a' Phi a tha a' fuireach ann an Ottawa agus Donaidh 'Large' Dòmhnallach a tha air a dhachaigh a' dhèanamh ann an Sacramento, California. Tha iomhaigh mhòr fhathast aig Cathy Anna agsu Donaidh Large am measg nan Gàidheal. Bidh an dithis aca a' taghadh roghainnean ciùil pearsanta sa phrògram agus cluinnear cuideachd measgachadh de cheòl dùthchail, sean is ùr agus stuth Gàidhlig is Ceilteach.

John Carmichael brings you a warm and lively wind-down listen, at the end of the week. This week John chats to two special guests who, although they live abroad, resonate with the Gaelic community. Cathy Ann MacPhee lives in Ottawa while Donnie 'Large' MacDonald hase made his home in Sacramento, California. They will each choose some of their favourite songs and we'll also hear a variety of music from traditional country and western stars to some of the best contemporary singer songwriters along with Gaelic and Celtic performers.

Release date:

2 hours

Last on

Fri 29 Nov 2013 21:00