Gaol is Gonadh

Image for Gaol is GonadhNot currently available on BBC iPlayer

Episode 16 of 26

Duration: 12 minutes

Tha Tònaidh a' tuiteam ann an gaol le Brenda, nighean sa chlas. Tha e a' co-dhùnadh gun innis e seo dhi le bhidio dheth fhèin a' seinn òran gaoil sònraichte a chuir thuice air post-dealain. Gu mì-fhortanach tha am post-dealain a' dol chun a h-uile duine anns a' chlas agus tha Brenda air a nàireachadh.

Tony falls for Brenda, a girl in his class. He decides to declare his love for her by emailing her a video of him singing a special love song. Unfortunately, Tony sends the video to the entire class by mistake and humiliates Brenda.

 • Tidsearan & Pàrantan

  Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan mar thoiseach-tòiseachaidh air còmhradh mu dè na modhan a tha freagarrach eadar charaidean. Tha e cuideachd feumail mar ciad eòlas air cuspair nas motha: a’ roinn ìomhaighean didseatach agus stuthan eile air-loidhne. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

  This episode can be used by parents or by teachers to generate discussion about acceptable behaviour between friends and good communication. It is also useful as an introduction to a larger issue: sharing digital images and content online. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

 • Mun a' phrògraim seo

  Tha Tònaidh a’ tuiteam ann an gaol le Brenda, nighean sa chlas. Tha e a’ co-dhùnadh gun innis e seo dhi le bhidio dheth fhèin a’ seinn òran gaoil sònraichte a chuir thuice air post-dealain. Gu mì-fhortanach tha am post-dealain a’ dol chun a h-uile duine anns a’ chlas agus tha Brenda air a nàireachadh.

  Tony falls for Brenda, a girl in his class. He decides to declare his love for her by emailing her a video of him singing a special love song. Unfortunately, Tony sends the video to the entire class by mistake and humiliates Brenda.

 • Anns a’ Chlas

  Faodar am prògram seo a chleachdadh mar thoiseach-tòiseachaidh air còmhradh mu dè na modhan a tha freagarrach eadar charaidean agus co ris a tha deagh chonaltradh coltach. Tha e cuideachd feumail mar ciad eòlas air cuspair nas motha, sin a’ roinn ìomhaighean didseatach agus stuthan eile air-loidhne, ge bith an ann ann am fòram, air bùird-brath no tro phost-dealain.

 • CfE: Slàinte agus Sunnd - Eòlasan & Builean:

Broadcasts

Na prògraman gu lèir

Na prògraman san t-sreath gu lèir

All of the programmes, including web exclusives

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss