iPlayer Radio What's New?
Image for 13/11/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/11/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Wednesday 13 November 2013

A bheil e comasach do chlann nas òige na 7 bliadhna ionnstramaid ciùil ionnsachadh? Togaidh sinn a' chèist le dithis a tha min-èolach air a bhith a' teagasg ceòl anns na sgoiltean: Calum Màrtainn agus Anna Mhoireach.

An dèidh an naidheachd nochdadh gu bheil an craoladair ainmeil aig a' BhBC, Daibhidh Dimbleby, air tattoo fhaighinn airson a' chiad uair aig aois trì fichead bliadhna 's a còig deug, tha sinn a' faighneachd dè an tarraing th'ann a tattoos do dhaoine?

Tha an Dotair Aonghas MacFhionghain a' mìneachadh eachdraidh poliomyelitis, a bhuaidh a th'aige air corp duine agus mar a chaidh cuir as dheth anns an dùthaich seo. Tha eòlas aig Aonghas cuideachd air daoine air a bheil polio.

Tha Còmhairle Baile Ghlaschu air cead fhaighinn bhon a' Phàrlamaid taisbeanaidhean dhen a' chruinneachadh aig Burrell a shealltainn thall thairis. Tha seo an aghaidh toil Bhurrell a dh'fhàg an cruinneachadh mar dhìleab do bhaile Ghlaschu a-mhàin. Am bu chòir dha siubhal? Nochd a' cheist seo an toiseach air ais ann an 1997. An-diugh cluinnidh sinn còmhradh a bh'aig Coinneach ri Ruairidh Moireach agus Calum Aonghas MacAoidh aig an àm. bbc.co.uk/coinneach.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss