iPlayer Radio What's New?
Image for A' call a' cheangail

Listen now 20 mins

Listen in pop-out player

A' call a' cheangail

Duration:
20 minutes
First broadcast:
Friday 08 November 2013

Tha am prògram seo agus prògram na seachdain sa chaidh mun a' chàirdeas a tha eadar Ryan agus Mata. Chaill athair Mata obair san dùthaich seo agus ghluais e an teaghlach dhan Fhraing far an d' fhuair e obair ùr. Dh'adhbharaich seo mi-chìnnt a thaobh a' chàirdeas a bha eatorr an dithis bhalach.

An t-seachdain-sa tha Ryan eudmhor nuair a gheibh e a-mach gu bheil caraid ùr aig Mata air a bheil Michel. Aig a' cheann thall, tha iad a' lorg dòigh anns an urrainn dhaibh an càirdeas a chumail an-àird ach an dùil an tèid aca air leantainn leis.

An dèidh gach earrainn dhen phrògram, faighnichidh am preseantair ceistean. Dh'fhaodar iad seo a chleachdadh mar bhunait airson còmhradh clas no leigeil leis a' chloinn bruidhinn mun deidhinn ann an càraidean no ann am buidhnean.

Tha na prògraman air an dealbh gus taic a thoirt do chlann a tha ag obair a dh'ionnsaigh an dàrna ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais.

Tha notaichean tidseir le gnìomhan obrach rim faighinn aig bbc.co.uk/foghlam.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss