Episode 1

Image for Episode 1Not currently available on BBC iPlayer

Eòrpa, Series 21 Episode 1 of 16

Duration: 30 minutes

Tha Eòrpa a' tilleadh le sreath ùr a' coimhead air na sgeulachdan as cudromaiche bho air feadh na Roinn Eòrpa. As a' chiad phrògram bidh aithisg sònraichte mu mhurt anns an h-Eileanan - sgeulachd Liam Aitchison

Eòrpa is back with a new series examining the most important stories from across Europe. This first programme features a special report on murder in the islands - the Liam Aitchison story.

Last on

Mon 18 Nov 2013 23:20 BBC Two Scotland only

See all previous episodes from Eòrpa

More episodes

See all episodes from Eòrpa
 • Sgeulachd Liam Aitchison

  Liam Aitchison

  Dh’uabhasaich murt Liam Aitchison coimhearsnachd is dh’fhàg e teaghlach às aonais mac is bràthair nach fhaigh iad air ais gu bràth. Thachair e anns na h-Eileanan an Iar – àite far nach do thachair murt bho chaidh Màiri NicChoinnich, a bha 80 bliadhna a dh’aois, a mhurt san taigh aice, ann am Brù, ann a 1968. Dh’fhàg Liam a dhachaigh ann an Uibhist, aig aois 16, is ghluais e a Steòrnabhagh far an robh dùil aige obair fhaighinn air bàtaichean iasgaich. ‘S ann an sin a choinnich e ris an dithis a mhurt e, Ionatan MacFhionghain is Stefan Millar, a bha iad fhèin nan iasgairean.


  Tha an sreath ùr de dh’Eòrpa a’ tòiseachadh le bhith a’ leantainn mar a ghluais Liam a Steòrnabhagh, ciamar a fhuair e a bhàs, is cuideachd cùis mhuirt MhicFhionghain is Millar ann an Àrd-Chùirt Ghlaschu. Le bhith a’ bruidhinn ri teaghlach Liam a bharrachd air luchd-fianais, is poilis Steòrnabhaigh, tha Eòrpa ag innse mun chiad mhurt anns na h-Eileanan an Iar ann an còrr is 40 bliadhna.

 • The Liam Aitchison Story

  Teachdaireachd dha Liam

  The murder of island teenager Liam Aitchison shocked a community and left a family without a son and brother. All the more shocking was that Liam was killed in the Western Isles – somewhere that hasn’t witnessed a murder since 80-year-old Mary MacKenzie was killed at her home, in Brue, in 1968. Liam left his home in Uist in 2011, aged 16, and moved up to Stornoway where he hoped to find a job on a fishing boat. It was there he met his eventual killers Jonathan MacKinnon and Stefan Millar who were themselves fishermen.


  The new series of Eòrpa begins by following Liam’s move to Stornoway, examining the circumstances surrounding his death, and reflects back on the trial for murder of the accused MacKinnon and Millar in Glasgow’s High Court. Speaking to Liam’s family as well as witnesses at the trial and Stornoway police, Eòrpa tells the story of the tragic events surrounding the Western Isles’ first murder in over 40 years.

Credits

Producer
Rebecca MacLennan

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss