iPlayer Radio What's New?
Image for Baile mòr, cànan ùr

Listen now 20 mins

Listen in pop-out player

Baile mòr, cànan ùr

Duration:
20 minutes
First broadcast:
Friday 01 November 2013

Tha am prògram seo agus prògram na seachdain sa tighinn mun a' chàirdeas a tha eadar Ryan agus Mata. Tha athair Mata an impis obair a chall agus tha e an dùil an teaghlach a thoirt dhan Fhraing far a bheil cothrom aige air obair ùr fhaighinn. Tha seo ag adhbharachadh mi-chìnnt le eagal air na balaich gun caill iad an càirdeas a tha eatorra.

Anns a' phrògram seo, tha sinn a' coinneachadh ri Mata agus Ryan. Tha sinn a' cur eòlas orra agus a' faighinn a-mach mun chàirdeas a tha eatorra. Tha sinn cuideachd a' coinneachadh ri teaghlach Mata agus an tidsear aige gus sealladh nas fharsaing fhaighinn air an t-suidheachadh agus na ceistean a tha ag èirigh.

An dèidh gach earrainn dhen phrògram, faighnichidh am preseantair ceistean. Dh'fhaodar iad seo a chleachdadh mar bhunait airson còmhradh clas no leigeil leis a' chloinn bruidhinn mun deidhinn ann an càraidean no ann am buidhnean.

Tha na prògraman air an dealbh gus taic a thoirt do chlann a tha ag obair a dh'ionnsaigh an dàrna ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais.

Tha notaichean tidseir le gnìomhan obrach rim faighinn aig bbc.co.uk/foghlam.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss