iPlayer Radio What's New?
Image for Rev Dr Iain D Campbell

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Rev Dr Iain D Campbell

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 27 October 2013

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm agus an leughadh a leanas:
Salm 6: 1-2 air fonn Walsall, os cionn na seinn bha Iain MacAsgaill le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Tholastaidh bho Thuath
Salm 20: 5-6 air fonn Montrose, os cionn na seinn bha Calum MacAoidh le taic bho choitheanal Eaglais Shaor an Rubha
Salm 34: 18-19 air fonn Dundee, os cionn na seinn bha Raghnall Moireasdan le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Crow Road ann an Glaschu

Leughadh: 2 Corintianaich 12: 1- 10
Ceann-teagaisg: 2 Corintianaich 12:9

Rugadh an t-Oll Urr Iain D Caimbeul ann an Steòrnabhagh ann an 1963. 'S e as sine dhen teaghlach aig Iain Tormod agus Lily Chaimbeul, le dithis peathraichean, Meg is Alma, nas òige. 'S e ministear a bha na sheanair air taobh a mhàthar - an t-Urramach Iain MacCoinnich a bha na mhinistear air coitheanal Eaglais Shaor a' Phluic agus mu dheireadh Eaglais an Oib. Chaidh Mgr Caimbeul oideachadh ann an Àrd-Sgoil MhicNeacail, Oilthigh Ghlaschu, Colaiste na h-Eaglaise Saoire ann an Dùn Èideann. Thar nam bliadhnaichean tha e air teisteanasan MA fhaighinn à Glaschu, BD agus MTh à Lunnainn, agus Dip Th agus PhD à Dùn Èideann.
Chaidh Mgr Caimbeul a phòsadh ris a' chiad choitheanal aige ann an 1988 far an robh e na mhinistear air coitheanal Shnìosoirt san Eilean Sgitheanach bho 1988 gu 1995. Ghluais e an uairsin a Leòdhas far an robh e bho 1995 gu 2009 na mhinistear air coitheanal Eaglais Shaor a' Bhac. Bho chionn dà bhliadhna ghluais e gu Eaglais Shaor an Rubha. Tha Mgr Caimbeul pòsta aig Anne agus that triùir chloinne aca, Iain, Stephen agus Emily.
Tha Mgr Caimbeul air grunn leabhraichean a sgrìobhadh, tha e na shearmonaiche ainmeil agus daonnan a' cur ri làraich-lin leithid Alliance of Confessing Evangelicals agus Ligonier Ministry, a bharrachd air a bhith sgrìobhadh pìos airson a' phàipeir ionadail Gasaet Steòrnabhaigh gach seachdain. Tha e a' cur seachad torr ùine a' toirt seachad òraidean agus a' searmonachadh anns an dùthaich seo agus thall thairis.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss