Breug Bheag Lara

Image for Breug Bheag LaraNot currently available on BBC iPlayer

Episode 11 of 26

Duration: 12 minutes

Tha farpais tàileisg san sgoil a' toirt air Lara breug an dèidh breug innse gus a bheil i a' tighinn gu tuigse gur e an fhìrinn an còmhnaidh as fheàrr. Aig an aon àm tha Tònaidh agus Gabriel iad fhèin air a bhith ag innse bhreugan. Tha iadsan cuideachd air am fàgail air an ceusadh le ciont.

A chess tournament at school sets off a spiral of lying for Lara, who comes to realise that telling the truth is always best. Meanwhile, Tony and Gabriel have been telling fibs of their own which is leaving them wracked with guilt too.

 • Tidsearan & Pàrantan

  Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson rannsachadh a dhèanamh air imcheistean moralta. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

  This episode can be used by parents or by teachers to explore moral dilemmas. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

 • Mun a' phrògraim seo

  Tha farpais tàileisg san sgoil a’ toirt air Lara breug an dèidh breug innse gus a bheil i a’ tighinn gu tuigse gur e an fhìrinn an còmhnaidh as fheàrr. Aig an aon àm tha Tònaidh agus Gabriel iad fhèin air a bhith ag innse bhreugan. Tha iadsan cuideachd air am fàgail air an ceusadh le ciont.

  A chess tournament at school sets off a spiral of lying for Lara who comes to realise that telling the truth is always best. Meanwhile, Tony and Gabriel have been telling fibs of their own which is leaving them wracked with guilt too.

 • Anns a’ Chlas

  Faodar am prògram seo a chleachdadh airson rannsachadh a dhèanamh air imcheistean moralta mar an dà shuidheachadh a tha sa phrògram. Dh’fhaodadh e cuideachd a bhith feumail airson deasbad a thogail mu “bhreugan beaga”. Dè an cron a nì iad agus a bheil a leithid de rud ann ri “breug bheag”?
 • CfE: Slàinte agus Sunnd - Eòlasan & Builean:

Broadcasts

Na prògraman gu lèir

Na prògraman san t-sreath gu lèir

All of the programmes, including web exclusives

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss