Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Farpais Crìochnachaidh an t-Seann Nòis

Màiri Anna NicUalraig le Mòrag Dhòmhnallach agus Art MacCarmaig aig farpais crìochnachaidh an t-Seann Nòis .
Mary Ann Kennedy with Morag MacDonald and Arthur Cormack with live coverage of the Traditional Gold Medal final at the Royal National Mod in Paisley.

Release date:

2 hours, 30 minutes

Last on

Thu 17 Oct 2013 19:30

Mòd 2013

Co-sheirm (Fo 13 bliadhna)

Faigh criomagan agus tòrr eile air làrach Mòd 2013.