Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sùil air Conservatoire Rìoghail na h-Alba, àite a tha làn chothroman do luchd-ciùil traidiseanta. Tha Josh Dixon, Ceannard Ceòl Albannach a' dearbhadh gu bheil cliù ceòl traidiseanta na h-Alba aig an aon ìre ri ceòl sam bith eile a tha na h-oileanaich ag ionnsachadh, agus bheir e mìneachadh air cho cudthromach 's a tha ceòl traidiseanta aig an àm seo ann an eachdraidh na dùthcha. Tha Kenna Chaimbeul, Mina Nic a' Ghobhainn agus Calum Ross ag innse mun a' chùrsa agus na diofar freumhan ciùil a tha ri chluinntinn agus ri ionnsachadh. Gheibh sinn beachd bho na h-oileanaich fhèin - Seonag Buxton, Ceitlin Nic a' Ghobhainn agus Ian Mac a' Ghobhainn - mu na tha iad a' faighinn às a' Chonservatoire, is na dh'fhaodadh a bhith romhpa às dèidh dhaibh ceumnachadh.
bbc.co.uk/alba.

Release date:

57 minutes

Last on

Wed 16 Oct 2013 21:03