iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 3

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 3

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Wednesday 09 October 2013

Anns an t-sreath seo, tha Gàidheil a chaidh a thogail ann an Glaschu agus feadhainn a chuir a' mhòr-chuid dem beatha seachad anns a' bhaile, a' toirt beachd do Chatriona Nic a Phì air dè bhuaidh a thug sin orra.

An-diugh, tha Donaidh Fionnlasdan air ais air Sràid Gardner ann am Partaig agus anns a' chlobhsa san deach e fhèin a thogail. Tha Catriona agus Donaidh a' tadhal air Mairi NicAmhlaigh aig Comhairle nan Leabharaichean ann am Partaig, 's ceanglaichean làidir aig a teaghlach fhèin ris an sgìre.
Agus cluinnear sgeulachdan mu bhalaich òga Ghlaschu 's na bhiodh iad a' dèanamh bho Fionnlagh Dòmhnallach! Rugadh Fionnlagh ann an Uibhist a Deas ach ghluais iad a Ghlaschu nuair a bha e na ghille òg.

Chaidh an t-sreath seo a chlàradh agus a chraoladh an toiseach ann an 2007.
Tha na prògraman gan craoladh a-rithist air thoiseach air Mòd Nàiseanta Rìoghail Phàislig 2013.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.