iPlayer Radio What's New?
Image for Ceòl air am Bilean

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Last on

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Thursday 29 August 2013

'S e pròiseact eadar-nàiseanta a th' ann an EOST, air neo European Oral Singing Tradition, a chaidh a chur air chois na bu tràithe am bliadhna.

Tha luchd-rannsachaidh air fhastadh ann an Uibhist, agus coimhearsnachdan iomallach eile ann an Estonia, san Fhionnlainn, sa Bhreatainn Bhig, aig a bheil dualchas seinn làidir gus sgrudadh a dhèanamh air òrain ionadail agus seinn bheul-aithriseach sna sgìrean.

Thathas an dùil ceanglaichean a thogail eatarra; tha buidheann à Alba air tadhal air an Fhionnlainn agus air Estonia roimhe agus, san Iuchar, ghabh sgoilearan agus luchd-ciùil às an Fhionnlainn agus a' Bhreatainn Bhig pàirt ann an co-labhairt an Uibhist.

'S e fear de phrìomh amasan a' phròiseict gun ionnsaich na diofar choimhearsnachdan a tha an sàs anns a' phròiseict bho chàch a chèile, agus ann an Uibhist tha luchd-stiùiridh Ceòlas, a tha a' toirt taic dhan phròiseact, an dòchas gun cuidich e gus ath-nuadhachadh a thoirt air seinn dhùthchasach san sgìre.

Anns a' phrògram seo, bidh Gillebrìde MacIllemhaoil, a tha na neach-rannsachaidh air a' phròiseact a' toirt sùil nas mionaidiche air an iomairt. Cluinnear bho chuid de mhuinntir na Roinn Eòrpa agus Alba a bha an lathair aig co-labhairt EOST ann an Uibhist 's iad a' meòrachadh air na tha fainear dhaibh a thaobh a' phròiseict agus na tha iad air ionnsachadh gu ruige seo.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss