iPlayer Radio What's New?
Image for Turas a Khampala

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Last on

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Thursday 15 August 2013

A-rèir àireamhan Unicef, tha mu dheich mìle duine cloinne gun dachaigh a' tighinn beò air sràidean Uganda, cuid lem pàrantan, cuid leotha fhèin, agus iad amharasach agus acrach. Tha Shona Nic a' Phiocair agus Joyce NicDhòmhnaill an lùib obair-carthannais an Glaschu a tha a' cuideachadh le dachaighean a chuir air dòigh do chlann Uganda, ach b' e seo a' chiad turas aca san dùthaich gus an obair agus dòigh-beatha na cloinne fhaicinn dhaibh fhèin agus airson cuir ri obair a' charthannais anns a' ghreiseag a bha iad ann. 'S e dachaigh do chloinn bho aois leanaban gu aois dhà dheug aig nach eil dachaigh agus a thàinig bho sràidean Kampala gun deach iad.

 • Joyce agus Shona còmhla ri luchd-obrach na dachaigh

  Joyce agus Shona còmhla ri luchd-obrach na dachaigh
 • Shona còmhla ri Sebastian agus Matthew

  Shona còmhla ri Sebastian agus Matthew
 • Àite cadail aig dachaigh na cloinne

  Àite cadail aig dachaigh na cloinne
 • Eaglais

  Eaglais
 • Sgoil air a ruith leis a' charthannas

  Sgoil air a ruith leis a' charthannas
  Sgoil air a ruith leis a' charthannas gus a' chlann a dheasachadh airson na sgoile.
 • Luchd na Boda Bodas

  Luchd na Boda Bodas
  Luchd na Boda Bodas; dòigh siubhal ann an Kampala.
 • Katwe; slum meadhan baile Kampala

  Katwe; slum meadhan baile Kampala
 • A' rusgadh a' bhuntat' an Kampala

  A' rusgadh a' bhuntat' an Kampala
 • Joyce còmhla ri luchd-obrach a' carthannais

  Joyce còmhla ri luchd-obrach a' carthannais
 • Clann a thàinig bho sràidean Kampala

  Clann a thàinig bho sràidean Kampala
 • Clann ann an Kampala

  Clann ann an Kampala

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.