Episode 9

Image for Episode 9Not currently available on BBC iPlayer

Gun Sgot?, Series 1 Episode 9 of 12

Duration: 30 minutes

The best of music, great craic and intense rivalry are all guaranteed in Gun Sgot. Derek MacKay welcomes Ceitlin MacNeil and Alana MacInnes to the pub, and teams from Glasgow and Edinburgh will compete for the glory of winning the Gun Sgot trophy.

Bidh ceòl, craic is còmhstri am pailteas ann an Gun Sgot. An t-seachdain seo, bidh Derek MacAoidh agus luchd-tadhail an taigh-sheinnse a' cur fàilte air Ceitlin NicNèill agus Alana NicAonghais. Bidh sgiobaidhean à Glaschu agus Dùn Èideann a' strì airson duais na seachdain. Chaidh am prògram a' stiùireadh le Mìcheal Hines agus a riochdachadh airson Sealladh le Mòrag Stiùbhart.

Credits

Presenter
Derek Mackay
Director
Michael Hines
Producer
Morag Stewart

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.