Episode 6

Image for Episode 6Not currently available on BBC iPlayer

Duration: 30 minutes

Rugar Domhnall deich seachdainnean trath agus rinnear a mach gu robh monmhar na chridhe. An diugh tha Àrd Dhotair a'measadh bheil e air a'dhol nas miosa agus a 'toirt buaidh air mar tha e tighinn air adhart. Sia fichead mile air falbh, tha Alex aig an tigh ann a Ceiss, tuath air Inbhiruige cuide ri theaghlach as deidh dha fhein bhi greis ann an Ionad dlùth churam nam pàisdean ann an ospadal Rathaigmhòir ann an Inbhirnis. Tha a' bhrathair as sine, Ben, ag innse na faireachdain bh'aige aig an 'am 's a'mhathair air falbh cho tric cuide ri Alex anns an ospadal. Tha Lynsey a Inbhirnarunn cola deug seachad air a 'ceann latha agus ann an Ospadal Rathaigmhor ach a 'faigh iad air a' saothair a 'thoiseachadh ach chaneil cuisean dol mar bu mhiann. Tha Katie agus Graeme air faighinn dhachaidh gu Cille - Chòmhghain ann an 'Ardnammurchan leis a'phàiste ùr acacsan agus tha Fiona Bowie diroch air toiseachadh air 'a bhliadhna mu dheireadh dha treanadh si toirt a mach bhi na bean -ghlùin'. Tha efoilliseach gu bheil I faighinn tlachd agus toileachas anns an obair.

Premature baby Donald is at a Cardiology appointment where a consultant assesses his heart murmur. One hundred and twenty miles away another premature baby, Alex, is now home with his family in Keiss, just north of Wick. Older brother Ben reveals how worried he was at the time, with mum to-ing and fro-ing to be with Alex in Raigmore Hospital in Inverness as often as she could. Nairn Mum Lynsey is two weeks past her due day and has come to have her labour induced, but all does not go to plan. Meanwhile Katie and Graeme are home in Kilchoan in Ardnamurchan with their first baby and Fiona Bowie begins the final year of her midwifery training on placement in Labour Suite in Raigmore Hospital.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss