Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An Canan Seumas MacNèill

Anns an t-seirbheis seo cluinnidh sibh na laoidhean agus na leughaidhean a leanas:

'Aon Spiorad, aon Tighearna, aon Dia' air a sheinn le Alasdair Codona.

An 'Kyrie, Gloria agus A Thighearna Chruthaich is a Dhealbh Mi' air an seinn le Còisir Naomh Barr sa Bhagh a Tuath ann am Barraigh.

Salm 83 air a sheinn le Sìneag Nic an t-Saoir agus air a' phiàna tha Pauline NicDhòmhnaill.

A' seinn an 'Alleluia' tha Pàdraig Hughes

A' seinn Coiseachd Dlùth tha Rosemary Ward le taic bho Billy Mac a' Phì air a' bhocsa

Leughaidhean: Sechariah 12: 10-11
Litir an Abstoil Pol a-chum nan Galatianaich 3: 26-29
Soisgeul Lùcais 9: 18-24

Rugadh Mgr Seumas ann an Eilean Bharraigh agus 's ann gu Colaiste na Sagairteachd anns an Ròimh a chaidh e airson ionnsachadh a bhith na shagart.
Bha e na shagart paraiste san Eilean Sgitheanach airson grunn bhliadhnaichean agus bha e cuideachd a' frithealadh paraiste an Dòrnaidh agus an Ath Leathainn.
Roimhe sin bha e na shagart paraiste ann am Beinn na Faoghla agus Mòrar. Bha e cuideachd a' teagasg ann an Roinn na Diadhachd aig Oilthigh Ghlaschu airson còig bliadhna.
An-diugh tha Mgr Seumas na iar-easbaig air Sgìr'-easbaig Earra-Ghàidheil agus nan Eilean, stèidhichte aig Cathair-eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban.
Nuair a gheibh e beagan ùine dha fhèin is toigh leis a bhith a' leughadh 's a' coiseachd.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 22 Sep 2013 15:00