Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

A' comhairleachadh Ministearan Òga

Tha Domhnall Meek a' seanchas ris an Ollamh Urramach Ruaraidh MacLeòid. Bha esan eòlach air an Urr. Tòmas MacCalmain agus ghabh e deasachadh duilleagan Gàidhlig Life and Work thairis bho Thòmas. A bharrachd, tha Dòmhnall Meek ann an còmhradh ris an Urr. Ruaraidh MacFhionghain. Nuair a bha esan a' faighinn oideachadh airson na minstrealachd, bha e fo sgèith Thòmais airson grunnd bhliadhnaichean agus fhuair e cuideachadh mòr bhuaithe. Tha an t-sreath a' criochnachadh le leughadh de bhàrdachd a rinn Somhairle MacGill-Eain, mar urram do Thòmas MacCalmain.

Producer Donald Cameron.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 30 Jun 2013 10:00

An t-Urramach Ruaraidh MacFhionghain

An t-Urramach Ruaraidh MacFhionghain

An t-Ollamh Urramach Ruaraidh MacLeòid

An t-Ollamh Urramach Ruaraidh MacLeòid