Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

Ann an Inbhirnis tha Domhnall beag air faighinn dhachaidh a Ionad dlùth chùram nam paisdean far a bheil e air bhith o rugar e, deich seachdainnean trath.Tha a'pharantan Ann agus Ailig 'g innse dhuinn cho doirbh 's a bha na laithean sin. Tha te bheag eile, Lily, fhathast anns an Ionad gu ta 's tha an tinneas buidhe orra. Tha I dol fo dheuchain ach a feum I leaghas. Air a Uard tha Mariam bheag latha dh 'aois ach tha I làn riam 's tha a 'bhean-ghlùin' Ishbel NicDhòmhnaill deanamh cobhair orra. Tha eacarsaich gu leor aig Alana Fhriseal do mhathraichean 'son an cuideachadh agus tha mathraichean eile aig bheil suil ri leanaibh dh'aithghearr, a ' feuchainn yoga.

Tha Ailean Richards a siubhal a ospadal Rathaigmhoir dhan Eilean Sgiathanach 'son treanandh dheanamh cuide ri mnathan-glùinne ann a shin agus tha bhean - ghlùin' Sharon Lawrence deanamh cinnteach gu m bi Alex comhfhurtail gu leor air an astar dhachaidh gu Keiss, sia fichead mile air falbh

In Inverness premature baby Donald is home from the Special Care Baby Unit where he has been for the last 10 weeks. Parents Alec and Ann reveal the emotional rollercoaster they have been on since he was born. Little Lily is also in the unit. She is having a blood test to check her jaundice level -her results will be back in an hour. On the Maternity Ward midwife Ishbel MacDonald helps day old Mariam get rid of mucus so she will feed better. Physiotherapist Alana Fraser has exercises to help mums before and after they give birth ,while some other mums to be attend their weekly yoga class.

Advanced Neonatal Nurse Practitioner Alan Richards leaves his base in Raigmore to train midwives in Skye and neo natal midwife Sharon Lawrence is checking if premature baby Alex is ready to go on the 120 mile car journey home to Keiss, near Wick.

Release date:

30 minutes

Last on

Thu 26 Jun 2014 23:30