Sorry, this episode is not currently available

Episode 3

Ann an Inbhirnis tha Petra bochd air a 'cheud leanaibh agus anns an amar uisge- ach an teid aice air fuireach ann 'son an leanaibh fhaighinn?

Happir othail 'n uair tha Claire agus Anndra faighinn a mach gu bheil suil aca ri triuir nighean. Tha sin an uairsin tadhal air buidheann dh'fhaodadh bhi na thaic mhòr dhaibh - buidheann do theaghlaichean aig bheil càraid no barrachd! Tha Matt agus Ainhoa a tha feitheamh càraid latha 'sam bith a 'lathair agus iad ann a deagh shunnd. Ach chaneil Matt ach gu math troimh-cheile 'n uair tha sinn a'coinneachadh ris anns an ospadal beagan laithean as deidh laimh agus na paisdean air am breith.

Tha Alison, mathair Alex a tha ann an Ionad dluth churam nam paisdean, air tighinn bho dachaigh ann a Keiss sia fichead mile air falbh agus tha I air a doigh glan leis an adhartas a tha e deanamh. 'S tha sinn a gabhal sgriob a Lochabair cuide ris a'bhean ghlùin Catriona NicDhòmhnaill 's I dol a'Mhallaig a'choimhead air Cairistiona a tha cho faisg air a h-àm.

Petra is in the birthing pool in Raigmore Hospital but will she manage to stay there and deliver her baby in the water? Claire and Andrew are told they are expecting triplets-all girls! We visit the Multiple Birth Support Group where children have great fun playing, while their parents share tips and advice. When Matt and Ainhoa 's twins are been born, Matt is quite overwhelmed by the experience.

Alison has come from her home in Keiss 120 miles away to visit her son Alex in the Special Care Baby Unit. She is delighted with his progress. And we follow Lochaber Midwife Catherine MacDonald to Mallaig where mum to be Christina is eagerly anticipating the arrival of her baby.

30 minutes

Last on

Thu 19 Jun 2014 23:30
Added. Check out your playlist Dismiss