Sorry, this episode is not currently available

Beò gu Aois 100/Living to a Hundred

Beò gu Aois Ceud: Anns a bhliadhna 2050 dh'fhaodadh gun bith 400,000 mile duine anns an Fhraing agus million ann an Iapan a tha air ceud bliadhna dh'aois a ruighinn. Ma , mar a tha an dùil, gun cum aois a gheallaidh ag èirigh bith a chuid as motha againn beò gu eadar ceithir fichead sa deich agus ceud bliadhna a dh'aois. Ach co ris a tha do bheatha coltach nuair a ruigeas thu ceud? De am baraill a tha aig na feadhainn a tha ceud air an t-saoghal sa bheil iad beo? Tha daoine a tha air ceud bliadhna a dh'aois a ruighinn as an Fhraing, Iapan, na Stàitean Aonaichte agus Sardinia ag innse an cuid sgeulachdan.

Centenarians: in 2050, there could be as many as 400,000 of them in France and a million in Japan. If life expectancy continues to rise, the majority of us will live to between 90 and 100 years of age. But what is life like once you reach 100? And what views do those over 100 hold of the world they live in? Centenarians from France, Japan, the USA and Sardinia share their stories.

Release date:

55 minutes

Last on

Sun 19 Apr 2015 23:05