iPlayer Radio What's New?
Image for 14/06/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

14/06/2013

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 14 June 2013

An t-seachdain seo cuid de na farpaisich a bha a' gàbhail pàirt aig Mòd Ionadail Leòdhais le bardachd, òrain, còisirean agus còmhlain ciùil nam measg.

Tha Calum ag innse dhuinn mu dheidhinn beatha nam Baboons anns an t-sreath aige air beathaichean Afraganach.

Agus cluinnidh sinn mu thachartas mòr ciùil a bha ann an Ìle bho chionn ghoirid - Blàr - far an robh còrr agus ceud luchd ciùil le sgoilearan Ìle air fad nam measg. Bha a' chuirm air a' bhrosnachadh leis a' bhàrdachd aig Uilleam MacDhùnlèibhe, Blàr Tràigh Ghruineart. Tha a' bhàrdachd mu dheidhinn batal ainmeil ann an Ìle - Blàr Thràigh Ghruineart - ann an 1598 eadar Clann MhicIlleathain, le Lachlainn Mòr MacIlleathain à Dùbhairt an aghaidh Dòmhnallaich Ìle, le Sir Seumas Dòmhnallach Dhùin Naoimheig air an ceann-san. B'e adhbhar a' bhlàir conas mu shealbh tìrean ann an Ìle, agus chuir sin gu sabaid dithis a bha dlùth an càirdeas, agus a bha cudtromach ann an eachdraidh Alba.

Am measg a' chiùil tha Union J agus Taylor Swift. bbc.co.uk.aileag.

Broadcasts

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss