Episode 4

Image for Episode 4Not currently available on BBC iPlayer

Gun Sgot?, Series 1 Episode 4 of 12

Duration: 30 minutes

Bidh ceòl, craic is còmhstri am pailteas ann an Gun Sgot, agus chan fheum thu fiù's an seòmar-suidhe agad fhèin fhàgail airson oidhche a chur seachad anns an taigh-sheinnse seo.

Bidh aoigh a bhàr, Derek MacAoidh, a' cumail smachd air luchd-tadhail agus bidh cuid dhe na seinneadairean as fheàrr san dùthaich gan cumail uile ann an deagh shunnd.

Ann am prògram na seachdain seo bidh sgioba a tha ag obair còmhla ann am Peairt, sgioba a bha eòlach air a chèile ann an sgoil Phort Rìgh agus sgioba bho Oilthigh Srath Chluaidh a strì an aghaidh a chèile ann am farpais nan ceist, agus bidh iad uile a' cur fàilte air Ellen NicDhòmhnaill agus Murchadh "Yogi" Camshron gu oisean a chiùil.

Bidh aig na sgiobairean, Sian Baldwin, Ruairidh MacCarmaig agus Karen Elder na sgiobaidhean aca a' stiùireadh tro cheithir chuairtean de cheistean 's de dhùbhlain, ach saoil cò gheibh an duais 's cò gheibh an doras?

Gun Sgot brings the music and craic of the pub along with the rivalry of its quiz teams into your own front room.

Set in the lounge of their local, three teams compete for the Gun Sgot trophy. Derek MacKay, barman and host, will keep the punters in order and the music snug will host some of the best singer-songwriters in Scotland.

This week's programme features teams of colleagues, school friends and students, and the music will be provided by Ellen MacDonald and Murdo 'Yogi' Cameron. Captains Sian Baldwin, Ruairidh Cormack and Karen Elder will lead their teams in the pub quiz challenge over four rounds. By the time last orders is called, only one will leave with the prestigious Gun Sgot prize.

Credits

Director
Michael Hines
Producer
Morag Stewart

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss