Image for 02/06/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

02/06/2013

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 02 June 2013

Anns an t-seirbheis seo cluinnidh sibh na laoidhean agus na leughaidhean seo:

Maeve NicFhionghain - An Coisrigeadh Mallaigeach
Còisir Naomh Barr sa Bhàgh a Tuath - Salm 32 agus Seo an Gaol mar Meud na Mara
Pauline NicDhòmhnaill - Gloria
Kathleen NicAonghais le taic bho Mhàiri NicAonghais - Dèan Mise Nam Thosgaire Dhe Do Shìth

Leughaidhean:
Còigeamh Leabhar Mhaois, Deuteronomi 6: 2-6
Litir an Abstoil Pòl a-chum nan Galatianach 5: 1 & 13-18
Soisgeul Lùcais10: 25-37

Ceann-teagaisg: Soisgeul Lùcais 10: 25-37

Rugadh Mgr Iain Pòl ann an Dalabrog an Uibhist a Deas agus chaidh a thogail san sgìre sin gus an robh e ochd deug. Chaidh oideachadh ann am Bun-Sgoil Dhalabroig agus ann an Sgoil Lionacleit.

Bha ùidh riamh aige ann an obair na sagartachd agus bhiodh e a' cur seachad tòrr ùine a' sàs ann an gnothaichean na h-eaglaise na òige. Aig ochd deug rinn e co-dhùnadh gur e seo an t-slighe a bha e airson a leantainn agus chaidh e do Cholaiste Rìoghail na Sagartachd ann an Salamanca sa Spàinn airson trèanadh. Bha Mgr Iain Pòl seachd bliadhna sa Spàinn mus tàinig e a-mach na shagart air an 24 den Ògmhios 1999, agus ghabh e a bhòidean san eaglais far an deach a thogail, Eaglais Naomh Peadar ann an Dalabrog.

Bha Mgr Iain Pòl stèidhichte aig Eaglais Naomh Moire ann am Beinn a' Bhaoghla airson a' chiad seachd mìosan agus chaidh an uairsin a ghluasad gu Eaglais Naomh Mun ann an Dùn Omhain na shagart-cuideachaidh. Às dèidh dà bhliadhna chaidh a chuir na shagart paraiste air Eaglais Naomh Moire agus Calum Cille ann an Ceann a' Ghiùthsaich agus cuideachd a' frithealadh paraistean an Aghaidh Mhòir agus Bhail' Ùr nan Granndach. Chur e seachad ùine cuideachd na shagart paraiste ann am Bail' a' Chaolais mus deach a ghluasad a Bhàgh a' Chaisteil. Tha Mgr Iain Pòl an-diugh a' coimhead às dèidh na paraistean eile a th' aig an eaglais ann am Barraigh, bhon a leig an Canan Aonghas MacCuidhein dheth uallach paraiste.

Bhiodh sibh air eòlas a chuir air Mgr MacFhionghain, cuide ri sagairt eile bho sgìr'-easbaig Earra Ghaidheil 's nan Eilean, anns an t-sreath phrògraman, An Island Parish, a bha air BBC2 bho chionn dà bhliadhna.

Nuair a gheibh Mgr Iain Pol ùine dha fhèin, is toigh leis a bhith a' cluich golf, a' leughadh, ag èisteachd ri ceòl, agus a' coimhead ball-coise. Tha ùidh mhòr aige ann an eachdraidh, dualchas, biadh agus fìon na Spàinne.

  • Mgr Iain Pòl MacFhionghain

    Mgr Iain Pòl MacFhionghuin

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss