Sorry, this episode is not currently available

Àm Cadail/Bedtime

Peppa, Series 2 Episode 5 of 52

Tha e gu bhith àm cadail agus tha Peppa is Deòrsa gus a bhith deiseil dhan suipeir. Chan eil iarraidh sam bith aca air a' dhol dhan leabaidh. Ach aon uair is gun cuala iad fear dha na storaidhean aig Dadaidh Muc, bha iad fada nan suain.

It's nearly time for bed and Peppa and George are finishing their supper. They both don't want to go to bed. Once they hear one of Daddy Pig's stories, they both fall fast asleep.

Release date:

5 minutes

Last on

Sun 23 Jul 2017 16:00