Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

31/05/2013

Tha an t-àm sin dhen bhliadhna air tighinn mun cuairt a-rithist nuair a bhios cuid agaibh a' cuir ar guthan agus ar h-ionstramaidean air ghleus airson pàirt a ghabhail anns na Mòdan Ionadail agus air Aileag na seachdain sa gheibhear beagan comhairle bho Isabelle NicGilleBhàin mun obair ullachaidh a bu chòir dhuibh a' bhith a' dhèanamh ma sibh an dùil pàirt a ghabhail anns na farpaisean. Nise abair ainm airson leabhar - Mr Stink - 's ma dhùraigeas sibh a' thogail tha Hannah air a bhith ga leughadh agus innsidh i dhuinn a beachd air an leabhar seo a' sgrìobh David Walliams. Fìor mheasgachadh òrain an t-seachdain bho Dhòmhnall Lachlainn Peutan le Òran na Rations agus Union J agus Carry You. bbc.co.uk/aileag.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 1 Jun 2013 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.