Am Fuaim dh agus fuaimreag leathann

Listen in pop-out player

Seo an seachdamh prògram de dheich a tha a' toirt taic ann a bhith a' fuaimneachadh facail agus litrichean na Gàidhlig. Anns a' phrògram seo, 's ann air fuaim na litrichean dh + fuaimreag leathann a thathas a' beachdachadh. 'S iad Caitlin NicAonghais agus Donna Mhoireasdean a tha a' lìbhrigeadh a' phrògram, le Gilleasbaig Fearghasdan a' seinn nan òran. Tha na prògraman foghlaim seo a' cur taic ris an ìre thràth den Churraicealam airson Sàr-mhathais.

Release date:

Available now

10 minutes

Last on

Sun 2 Jun 2013 14:30