Am fuaim 'th'

Seo an còigeamh prògram de dheich a tha a' toirt taic ann a bhith a' fuaimneachadh facail agus litrichean na Gàidhlig. Anns a' phrògram seo, 's ann air fuaim na litrichean "th" a thathas a' beachdachadh. 'S iad Caitlin NicAonghais agus Donna Mhoireasdean a tha a' lìbhrigeadh a' phrògram, le Gilleasbaig Fearghasdan a' seinn nan òran. Chaidh am prògram a sgrìobhadh le Kenna NicDhòmhnaill. Tha na prògraman foghlaim seo a' cur taic ris an ìre thràth den Churraicealam airson Sàr-mhathais.

Release date:

Available now

10 minutes

Last on

Sun 19 May 2013 14:30