Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An t-Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach

Anns an t-seirbheis seo cluinnidh sibh na sailm agus an leughadh a leanas:Salm 145, 10-12 air fonn Torwood, os cionn na seinn Dòmhnall A MacLeòid le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chrosboist.Salm 62, 11-12 air fonn Martyrdom, os cionn na seinn bha Murchadh MacIllFhinnein le taic bho choitheanal eaglais Shaor GhrabhairSalm 119, 105-107 air fonn Moravia, os cionn na seinn bha Iain Ailig MacLeòid le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Ùige.Leughadh: Bho leabhar Genesis 3: 1-15Ceann- teagaisg: Genesis 3: 1Tha Mgr MacLeòid na mhinistear air coitheanal Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt san Eilean Sgitheanach. Ghluais e fhèin agus an teaghlach à Glaschu dhan Eilean Sgitheanach. Bha Mgr MacLeòid roimhe sin na mhinistear air coitheanal Phartaig agus coitheanal an Oib sna Hearadh.Buinidh Mgr MacLeòid, a rugadh ann an 1968, do Bhail' Ailein, ann an sgìre nan Loch, an Eilean Leòdhais. Tha e pòsta aig Isobel a thogadh an Orasaigh, baile beag bòidheach ann an sgìre na Pàirce, ann an Leòdhas, agus tha ceathrar chloinne aca.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 12 May 2013 15:00