Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tilleadh Dhachaigh gu Sgìre Gheàrrloich

Tha Ailean Caimbeul a' cur cuairt air sgìre Gheàrrloich ann an cuideachd Uilleam MacRobbie, à Achgarbh san Leathad, aig a bheil eòlas farsaing air an àite. Anns a' chiad phrògram tha iad a' tòiseachadh an iar air Ach na Sìne, aig Gleann Dochartaich, agus Uilleam ag innse beagan de dh'eachdraidh na sgìre fhads a tha 'd a' siubhal tro Cheann Loch Iù chun iar, agus a' rathad a' leantainn taobh deas Loch Maol Rubha. Tha e ag inse mun tachartas uabhasach aig Loch Maol Rubha, air a robh a' Bhanrigh Victoria cho measail, nuair a fhuair ochdnar aoighean agus luchd-obrach aig Taigh-òsta Loch Maol Rubha am bàs ann a 1922, thathas an dùil, le botulism. Tha Uilleam cuideachd ag innse do dh'Ailean mu leaghadair clach-iarrainn aig Fùirneis air taobh a tuath Loch Maol Rubha.

Allan Campbell travels through the Gairloch district of Wester Ross in the company of William (Willie) MacRobbie from Achgarbh in Laide who has an extensive knowledge of the area. In this first programme they commence their journey west of Achnasheen in Glen Docherty, and Willie describes some of the history of the area as they travel through Kinlochewe and westwards along the south shore of Loch Maree. He tells of the tragedy at the Loch Maree Hotel, much loved by Queen Victoria, when in 1922 eight guests and members of staff died from suspected botulism, and Allan also hears of the iron-ore foundry once based at Furnace on the northern shore of Loch Maree.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 14 Apr 2013 13:00